...


1395-08-17

حامیان دومین همایش

...

حامیان دومین همایش فیزیک و زندگی پژوهش و آزمایش :

1-اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

٢- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3-دانشگاه فرهنگيان

4-دانشگاه فرهنگيان پردیس حكيم فردوسي البرز

٥- سازمان انرژی اتمی ایران

6- مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

7- موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

8- وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه

9- اتحاديه انجمن های علمی آموزشی معلمان فيزيك ایران

10- شرکت زر سیم

آمار بازدید کنندگانامروز 120


کل 146,671