...


اساسنامه

اساسنامه

اساسنامه « انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك شهرستانهاي استان تهران»

 

فصل اول: كليات و اهداف

ماده 1 : انجمن «علمي- آموزش معلمان» كه از اين پس در اساسنامه انجمن ناميده مي شود- به منظور تقويت توان علمي نيروهاي متخصص در آموزش و پرورش، افزايش كمي اين نيروها و همچنين بهبود امور آموزشي و پژوهشي تشكيل مي گردد.

ماده 2: انجمن موسسه اي غير انتفاعي است كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس شوراي اجرايي آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر کرج استان تهران به نشاني جاده ملارد – مرکز تربیت معلم حکیم ابولقاسم فردوسی مي باشد. تبصره: شوراي اجرايي مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني انجمن اقدام كند، مشروط بر اينكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و متباً به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي و آموزشي معلمان اداره كل آموزش و پرورش استان مربوطه برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

آمار بازدید کنندگانامروز 109


کل 146,660